Menu

O mnie

O mnie

Trochę o mnie:


Honorata Wojczyńska


Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku malarstwa, studia stacjonarne. Dyplom obroniony w 2016 roku z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Kortyki i w pracowni multimediów u prof. Pawła Jarodzkiego oraz dodatkowo obroniony aneks z rysunku u prof. Przemka Pintala. Temat dyplomu to
„Ciemność nadmiarem światła, inspiracje ikoną”.

W 2017 roku, ukończyła przygotowanie pedagogiczne o kierunku artystycznym w systemie podyplomowym na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

W 2005 roku, ukończyła 3-letnie studium duchowości w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Poznaniu. Studium obronione pracą dyplomową temat: Noc bierna zmysłów św. Jana od Krzyża a dezintegracja pozytywna prof. Kazimierza Dąbrowskiego.

Od 2016 roku założyciel Szkoły Pisania Ikon w opactwie ss. Benedyktynek w Krzeszowie, pw. Wszystkich Świętych, poprzedzonej od 2013 roku warsztatami, które odbywają się po dzień dzisiejszy. Szkoła posiada swoje filie w Częstochowie oraz Wrocławiu.

Od 2018 roku studia z teologii ogólnej na Papieskim wydziale teologicznym w Warszawie.

2014 rok, Stypendium Erazmus we Francji, rok spędzony na Akademii we Francji w Ecole Supérieures d’ art des Pyrénées Pau - Tarbes

Od 2000 roku uczestnik warsztatów ikonopisania m.in. w Bielsku Podlaskim.

Moje osiągnięcia:

2011 - I miejsce podczas egzaminów wstępnych na Akademię Sztuk Pięknych, najwyższa punktacja na kierunku malarstwa.

2012, 2013, 2014 - stypendium rektora dla najlepszych studentów

Liczne wystawy wspólne i indywidualne.

Wspólne:

2013 - Noc Muzeów, Leszno, wystawa rysunku
2013 - Galeria MDS, Wrocław, rysunek
2013 - Alternatywy 33, Ostrów Wlkp, malarstwo
2014 - I Międzynarodowe Trienale Rysunku, Galeria Rondo, Katowice
2014 - Alternatywy 33, Ostów Wlkp, malarstwo
2014 - Ale Plama, Galeria MDS, Wrocław, film, animacja
2014 - Plenerowy Ostrów, Ostrów WLkp, fotografia
2014 - CTR, stolarnia, Wrocław, film
2016 - GOK, Krzeszów, ikony
2018 - VII Festiwal Muzyki Sakralnej w Parafii św. Tekli, Ciechanów, ikony
2022 - Dolina Miłosierdzia, Częstochowa, ikony
2022 - Galeria Marszand, Białystok, ikony

Indywidualne

2014 - Ikona, Wydział Fillologii Słowiańskiej, Wrocław, ikony
2014 - Ikona, Ekumeniczny Ośrodek Spotkań Ekumenicznych, Sokołowsko
2014 - Galeria 33, Ostrów Wlkp, malarstwo, rysunek, film
2015 - Galeria na Piętrze, Rawicz, malarstwo
2015 - Galeria 33, Ostrów Wlkp, malarstwo
2021 - Galeria Krużganek, Warszawa, malarstwo i ikona
2022 - Galeria 33, malarstwo
2022 - Galeria Sztuk Różnych, Poznań, malarstwo


Artykuły. https://polkowice.eu/wiadomosci-z-gminy/sw-sebastian-patron-nie-tylko-na-czas-pandemii/
Twój Styl, 3 mars (356) mars 2020


Audycje : Radio Famille, juin 2022. Radio Jasna Góra, 2020, Radio Fiat, juin 2022.
http ://www.radiorodzina.pl/2022/04/15/1610-niezwykle-stacje-drogi-krzyzowej/
https://fiat.fm/kosciol/wystawa-ikon-w-dolinie-milosierdzia/
https://www.radio.bialystok.pl/podrozepokulturze/index/id/219771


Honorata Wojczyńska


Diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Wrocław dans le domaine de la peinture, à temps plein, études de maîtrise. Diplôme soutenu en 2016 en peinture dans l'atelier du prof. Stanisław Kortyka et dans le studio multimédia du prof. Paweł Jodówki et a en outre défendu l'annexe d'un dessin avec le prof. Przemek Pintal. Le sujet du diplôme est
"L'obscurité avec un excès de lumière, l'inspiration avec une icône."


En 2017, elle est diplômée des études supérieures de pédagogie de l'art à l'Université des Arts de Poznań.


En 2004, elle a terminé une étude de spiritualité de 3 ans à l'Institut carmélite de spiritualité de Poznań. Étude soutenue par le sujet de thèse : Nuit passive des sens de St. Jean de la Croix et la désintégration positive du prof. Kazimierz Dabrowski.


À partir de 2016, le fondateur de l'école d'écriture d'icônes à l'abbaye des sœurs bénédictines á Krzeszów, Toussaint, précédée d'ateliers de 2013 qui se sont tenus à ce jour.2014, Bourse Erasmus en France, année passée à l'Académie en France à l'Ecole Supérieure d'art des Pyrénées Pau - Tarbes

2018, Études de théologie générale, Faculté pontificale de théologie de Varsovie - Collegium Joanneum


Depuis 2000, il participe à des ateliers d'écriture d'icônes, incl. à Bielsk Podlaski et à Sokołwoski. Elle a appris à écrire des icônes des frères de l'Église orthodoxe.


Mes réalisations :

2011 - 1ère place au concours d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts, la meilleure note dans le domaine de la peinture.

2012, 2013, 2014 - la bourse du recteur pour les meilleurs étudiants

Nombreuses expositions collectives et individuelles.


Exposition Commun:

2013 - Nuit des musées, Leszno, exposition de dessins
2013 - Galerie MDS, Wrocław, dessin
2013 - Alternatyw 33, Ostrów Wlkp, peinture
2014 - 1ère Triennale Internationale de Dessin, Galerie Rondo, Katowice
2014 - Alternatyw 33, Ostów Wlkp, peinture
2014 - Ale Plama, Galerie MDS, Wrocław, film, animation
2014 - Outdoor Ostrów, Ostrów WLkp, photographie
2014 - CTR -, Stolarnia, Wrocław, film
2016 - GOK, Krzeszów, exposition d'icônes
2018 - VII Festival de Musique Sacrée dans la Paroisse de St. Tekla, une exposition d'icônes
2022 - Exposition d'icônes. Czestochowa.


Exposition Individuel:

2014 - Icône, Faculté de philologie slave, Wrocław, icônes
2014 - Icône, Centre œcuménique pour les rencontres œcuméniques, Sokołowsko, icônes
2014 - Galeria 33, Ostów Wlkp, peinture, dessin, cinéma
2015 - Galerie sur le Sol, Rawicz, peinture
2015 - Galeria 33, Ostrów Wlkp, peinture
2021 - Galerie Krużganek, Varsovie, Malarsto
2022 - Galeria 33, Ostrów Wlkp. Peinture
2022 - Galerie des Arts Divers. Poznań. Peinture

Beaucoup d'articles. https://polkowice.eu/wiadomosci-z-gminy/sw-sebastian-patron-nie-tylko-na-czas-pandemii/
Twój Styl, 3 mars (356) mars 2020


entretiens : Radio Famille, juin 2022. Radio Jasna Góra, 2020, Radio Fiat, juin 2022. https : //www.radiorodzina.pl/2022/04/15/1610-niezwykle-stacje-drogi-krzyzowej/
https://fiat.fm/kosciol/wystawa-ikon-w-dolinie-milosierdzia/

Formularz zgłoszenia na warsztaty/zamówienia

Przeglądaj...
Honorata Wojczyńska
Pracownia artystyczna
L’espace
Telefon:
+48 508422320